Published On: Sel, Sep 1st, 2020

هماس : كسڤاكتن ترچاڤاي اونتوق هنتيكن اڬريسي إسرائيل

Share This
Tags

ڬز چيتي، هماس، اوتوريتس يڠ منجالنكن ڤمرينتاهن د جالور ڬز يڠ تركڤوڠ، تله مڠومومكن تله منچاڤأي كسڤاكتن يڠ دميدياسي اوليه قطر اونتوق مڠاخيري ايسكالاسي ككراسن تربارو دڠن ريزيم زياونيس إسرائيل.

دلنسير دريالجزيايرا، ستله ڤمبيچاراان دڠن اوتوسن قطر محمد ايل-ايماد، “كسڤاكتن دچاڤاي اونتوق مڠكڠ ايسكالاسي تربارو دان مڠاخيري اڬريسي [إسرائيل] ترهادڤ رعيت كامي“، كات كنتور ڤميمڤين هماس يحي سينور ڤد هاري سنين.

بلوم اد كومينتر لڠسوڠ دري إسرائيل.

تنتارا زياونيس إسرائيل تله ملاكوكن سراڠن د ڬز همڤير ستياڤ هاري سجق 6 اڬوستوس دالم اڤ يڠ دكاتاكنڽ سباڬاي تڠڬڤن ترهادڤ ڤراڠكت ڤمبكر اودارا دان، لبيه جارڠ، روكيت دلونچوركن ك إسرائيل سلتن.

بالون اڤي سچارا لواس دليهت سباڬاي اوڤاي هماس اونتوق منيڠكتكن ڤرشرطان ڬنچتن سنجات اينفورمال د مان إسرائيل بركوميتمن اونتوق ملوڠڬركن بلوكادي يڠ تله بروسيا 13 تاهون دڠن ايمبالن كتنڠن.

نامون سجاوه اين، تڠڬڤن إسرائيل اداله ممڤركتات بلوكادي.

اين تله ملارڠ نيلين ڬز اونتوق ڤرڬي ك لاوت دان منوتوڤ بارڠ-بارڠڽ يڠ مڽبيرڠ دڠن ولايه ايت، مندوروڠ ڤنوتوڤن ساتو-ساتوڽ ڤمبڠكيت ليستريق د ولايه ڤلسطينا كارنا ككوراڠن باهن بكر.

اڤ يڠ هماس كاتاكن تنتڠ ڤرجنجين ايت اداله بهوا مريك اكن مڠهنتيكن ڤلونچورن بالون ڤمبكر سرتا اڤ يڠ دسبوتڽ اوڤراسي كبيڠوڠن مالم هاري د مان كلومڤوك-كلومڤوك برجالن د سڤنجڠ ڤاڬر دان ملمڤر باهن ڤلدق دان مڽببكن ڬڠڬوان، “كات هرري فاوچيتت دريالجزيايرا، ملاڤوركن دري ييروسليم.

“سباڬاي ايمبالنڽ، دكاتاكن بهوا إسرائيل بروسها اونتوق كمبالي ك سيتواسي ڤرا-ايسكالاسي يڠ برارتي مڠيزينكن نيلين كلوار ك ميديترانيا، مڠوراڠي ڤمباتسن بارڠ يڠ ماسوق دان جوڬ موڠكين ڤموليهن ڤاسوكن باهن بكر ك ساتو-ساتوڽ ڤمبڠكيت ليستريق ڬز.“

ڤڠعمومن سنين داتڠ د تڠه كسيبوكن اكتيۏيتس ديڤلوماتيق دري قطر يڠ اوتوسنڽ مڠيريمكن دانا بنتوان سنيلاي $ 30 جوت ك ڬز سبلوم مڠاداكن ڤمبيچاراان دڠن ڤارا ڤجابت إسرائيل د تيل اۏيۏ.

سومبر يڠ دكت دڠن ديليڬسي قطر مڠاتكن إسرائيل مڠاتكن كڤد الايماد بهوا مريك برسديا ملنجوتكن ڤڠيريمن باهن بكر اونتوق ڤمبڠكيت ليستريق دان ممودهكن بلوكادي مريك – جك اد ڤڠهنتين بالون اڤي.

بنتوان كأواڠان اونتوق ولايه ميسكين دري قطر يڠ كاي ڬس تله منجادي كومڤونين اوتام دري ڬنچتن سنجات تربارو يڠ ڤرتام كالي دسڤاكتي ڤد نوۏيمبر 2018 دان دڤرباروا ببراڤ كالي سجق ايت.

اوڤاي ميدياسي سماكين مندسق دالم ببراڤ هاري تراخير كارنا ڤيهق بروينڠ د ڬز تله مندتكسي كاسوس ڤرتام ڤنولارن لوكل ۏيروس چورونا. هماس تله ممبرلاكوكن ڤڠونچين د دايره كنتوڠ ڤنتاي، يڠ مروڤاكن رومه باڬي دوا جوت ورڬ ڤلسطينا.

إسرائيل دان مصر ممبرلاكوكن بلوكادي د ڬز ستله هماس برحاصيل بركواس ڤد تاهون 2007. إسرائيل مڠاتكن بلوكادي دڤرلوكن اونتوق منچڬه هماس ممڤرلواس ڤرسنجاتانڽ، تتاڤي ڤارا كريتيكاس مليهتڽ سباڬاي بنتوق حكومن كوليكتيف.

إسرائيل دان هماس تله برڤراڠ تيڬ كالي دان ببراڤ ڤرتمڤوران كچيل سجق ڤنوتوڤن ايت دبرلاكوكن.

ڤمباتسن ترسبوت تله مندوروڠ ايكونومي ڬز ك جورڠ كهنچورن، ممبوات لبيه دري ستڠه ڤوڤولسي مڠڠڬور، دان ڤراڠ برتاهون-تاهون سرتا اسولسي تله ممبوات سيستم ڤراوطن كسهاتن تيدق سياڤ اونتوق مڠاتسي وابه بسر. ﴿الجزيايرا/چقرابوانانوس/اذ﴾

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>